دانلود فایل های word مقاله تغييرات pH, Po2, Pco2 و Hco3 مايع پلور پس از توراکوسنتز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تغييرات pH, Po2, Pco2 و Hco3 مايع پلور پس از توراکوسنتز :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به اینکه سنجش pH و Pco 2 مایع جنب در تشخیص افتراقی علل مختلف ایجادکننده پلورال افیوژن کمک کننده است جهت انداز ه گیری PH و Pco 2 مایع پلور, نمونه ها را بلافاصله بعد از توراکوسنتز در یخ نگهداری می کنند. از طرفی pH تحت بعضی شرایط بالینی در محیط Invivo و در دمای هوای اتاق بدون تغییر باقی میماند. در این مطالعه تغییرات pH ، Pco2 ، Po2 و Hco3 مایع پلور بلافاصله پس از توراکوسنتز ( To ) و یک ساعت بعد از ماندن در دمای اتاق آزمایشگاه ( T 1 ) در بیماران مبتلا به پلورال افیوژن مرا جعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی کاربردی بر روی 84 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن صورت پذیرفت. آسپیراسیون مایع پلور در حالت نشسته جهت اندازه‌گیری pH , Po 2 , Pco 2 , Hco 3 در ساعت صفر و یک ساعت بعد از توراکوسنتز انجام شد و تغییرات با زمان مقایسه شد. ضمناً نمونه خون و مایع پلور جهت افتراق ترانسودا و اگزودا بررسی شد. در نهایت داده ها تحت آنالیز آماری قرار گرفت. یافته‌ها: بین PH T 0 و PH T 1 (یکساعت بعد در هوای اتاق آزمایشگاه) مایع پلور به پلورال افیوژن ارتباط معنی د اری مشاهده نشد, بین Hco 3 T 0 و Hco 3 T 1 نیز اختلاف معنی دار مشاهده نشد و بین Po 2 T 0 و Po 2 T 1 اختلاف معنی‌دار مشاهده شد، از کل 84 بیمار 33 بیمار به پلورال افیوژن ترانسوداتیو و 51 بیمار به نوع اگزوداتیو مبتلا بودند. در گروه ترانسوداتیو بین PH , Pco 2 , Po 2 ساعت صفر و PH , Pco 2 , Po 2 یک ساعت بعد ارتباط معنی دار مشاهده شد. ولی بین Hco 3 T 0 و Hco 3 T 1 اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در گروه اگزوداتیو فقط بین Po 2 T 0 و Po 2 T 1 ارتباط معنی دار مشاهده شد. نتیجه‌گیری: جهت انداز ه گیری PH , Pco 2 و Hco 3 نیازی به نگهداری مایع پلور بلافاصله پس از توراکوسنتز در یخ نیست . Po 2 در هر مایع اگزوداتیو و ترانسوداتیو پس از یک ساعت افزایش یافت و تغییرات PH و PC 2 در مایع ترانسودا در طی زمان نسبت به مایع اگزودا بیشتر بود. در مایع ترانسودا PH و Pco 2 علاوه بر Po 2 تغییر معنی‌دار پیدا کرد.

لینک کمکی