دانلود فایل های word مقاله اثر عصاره آبي ـ الکلي برگ سدر بر نيروي انقباضــي و ضــربان قلب قورباغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اثر عصاره آبي ـ الکلي برگ سدر بر نيروي انقباضــي و ضــربان قلب قورباغه :


تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: سدر یا Zizyphus spina christi از تیره عناب Rhamnaceae یکی از گیاهان بومی ایران است که به صورت خودرو در استان خوزستان رشد می‌کند و به آن کنار نیز می‌گویند. در طب سنتی در مورد اثرات میوه آن اشارتی شده است و برگ آن که سدر نامیده می‌شود به‌طور عمده برای شستشوی موی سر استفاده می‌شود. به منظور تعیین اثرات غلظت‌های مختلف عصاره آبی- الکلی برگ آن بر قلب قورباغه این تحقیق انجام گرفت. مواد و روش‌ها : تحقیق به روش Experimental انجام شد. قلب قورباغه از طریق Vena cava کانیوله شده و توسط محلول رینگر استاندارد پرفیوز گردید سپس پس از تغذیه و اکسیژن‌دهی از شاخه چپ کانیوله شده آئورت از قلب خارج گردید. به محلول رینگر عصاره اضافه شد تا غلظت‌های نهایی mg/ml 20 و 10, 5, 5/2 25/1, 625/0 ایجاد شود. تغییرات نیروی انقباضی و تعداد ضربان قلب قبل و بعد از اضافه کردن عصاره به صورت ایزومتریک ثبت و مقایسه گردید. فشار بازگشت وریدی در تمام مدت آزمایش 5/5 سانتی‌متر آب بود. دمای رینگر C ° 22-20 و pH آن 4/8 بود. تحریک الکتریکی دیواره دهلیز با 10ولت, 1 هرتز و 1هزارم ثانیه به مدت 20-10 ثانیه قبل و بعد از استفاده از غلظت mg/ml 20 اعمال شد و تأثیر هر غلظت با آماره t-test و بین غلظت‌های متفاوت با Anova مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: تحقیق روی 25 قلب پرفیوز شده قورباغه انجام گرفت و مشاهده گردید که این عصاره به صورت وابسته به غلظت موجب کاهش نیروی انقباضی و تعداد ضربان قلب قورباغه می‌گردد ( pنتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد این عصاره حاوی ماده و یا مواد مهارکننده بهره‌مندی سلول‌های قلب از کلسیم در روند انقباض باشد و در تحقیقات علمی صحبت از احتمال و شاید و... نباید باشد.

لینک کمکی