دانلود فایل های word مقاله چند شکلي ژنتيکي GSTM1 در بيماران مبتلا به سرطان کولون در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله چند شکلي ژنتيکي GSTM1 در بيماران مبتلا به سرطان کولون در ايران :


تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: شناخت اتیولوژی بیماری‌هایی از جمله سرطان‌ها از اولویت‌های پژوهشی محسوب می‌شود. در مورد نقش حذف ژنی در GSTM1 از افزایش شانس ابتلا به چندین سرطان گزارشات متناقضی وجود دارد لذا به منظور تعیین رابطه ژنوتیپ‌های آن با بروز سرطان کولون، ‌این تحقیق در بیمارستان نمازی شیراز و گروه شاهد آنها انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این تحقیق مطالعه‌ای مورد - شاهدی است که چند‌شکلی ژنتیکی GSTMI به وسیله تکنیک PCR در 38بیمار مبتلا به سرطان کولون و 76فرد سالم (به عنوان گروه شاهد) بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد قضاوت قرار گرفتند و میزان مواجهه بودن با ژنوتیپ‌ها و Ratio s ’ ODD آن محاسبه گردید یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ null در گروه شاهد 9/32 و در مبتلایان به سرطان کولون 50درصد می‌باشد(05/0 Pنتیجه‌گیری: افراد هموزیگوس برای حذف ژنی در GSTM1 به ویژه در سنین بالا، استعداد بیشتری جهت ابتلاء به سرطان کولون دارند.

لینک کمکی