دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان موفقيت اولين پروبينگ در کودکان کمتر از 5سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان موفقيت اولين پروبينگ در کودکان کمتر از 5سال :


تعداد صفحات :9

سابقه وهدف: ‌ باتوجه به شیوع نسبتاً بالای انسداد مادرزادی مجرای اشکی ـ بینی و وجود تناقضاتی در مورد میزان موفقیت، زمان مناسب پروبینگ و حداکثر زمان پیگیری بعد از آن و به منظور تعیین میزان موفقیت پروبینگ، این مطالعه در کودکان کمتر از 5سال مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی ـ بینی در بیمارستان متینی کاشان طی سال‌های 80-1377 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق به روش کـارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد روی 56بیمار (71چشم) کـمتر از 5سال انجام گرفت . تمام بیماران زیربیهوشی عمومی تحت عمل پروبینگ و شستشوی مجرای اشکی ـ بینی قرار گرفتند و به مدت 6ماه پیگیری شدند. برطرف شدن کامل اشک‌ریزش و ترشح از چشم به عنوان موفقیت پروبینگ محسوب گردید. نتایج با آزمون کای دو مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافته‌ها: ‌ میزان موفقیت پروبینگ به طور کلی 6/78درصد‌ (6/81-7/66) در گروه‌های سنی مختلف بود. سن کودک با میزان موفقیت پروبینگ ارتباط آماری معنی‌داری داشت (05/0 Pنتیجه‌گیری: میزان موفقیت بعد از اولین پـروبینگ در انسداد مادرزادی مـجرای اشکی ـ بینی در کودکان زیـر 5سال و به خصوص در کودکان 12-6ماه بسیار بالاست.گرچه با افزایش سن کودک میزان موفقیت کاهش می‌یابد اما هنوز به عنوان اولین قدم جراحی در درمان این بیماران توصیه می‌شود پروبینگ مجدد حداقل باید تا سه ماه بعد از اولین پروبینگ به تعویق انداخته شود.

لینک کمکی